Statut

 

Temeljem članka 58. st. 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11 i 12/12. ), članka 54. st. 1. Zakona o ustanovama ( NN 76/93, 29/97, 47/99 i  35/08. ), članka 17. stavka. 1. podstavka 1.  i članka 32. stavka 1. Statuta Hitne medicinske pomoći Osječko-baranjske županije i Odluke o izmjeni  Statuta Hitne medicinske pomoći Osječko-baranjske županije koju je donijelo Upravno vijeće Hitne medicinske pomoći Osječko-baranjske županije na sjednici održanoj dana  10. srpnja  2012. godine ,  izrađen je pročišćeni tekst Statuta  koji glasi:

 

STATUT

ZAVODA ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO BARANJSKE ŽUPANIJE

 

I

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuje se : status, naziv, sjedište i djelatnost Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije ( u daljnjem tekstu Zavod za hitnu medicinu OBŽ ), pravni položaj, naziv i sjedište osnivača, zastupanje i predstavljanje, organizacija, tijela, opći akti, javnost rada, nadzor, te druga pitanja važna za rad i poslovanje zdravstvene ustanove.

Članak 2.

Ovim Statutom utvrđuje se da je Zavod za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije ( u daljnjem tekstu Zavod za hitnu medicinu OBŽ ) upisan  u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku.

Osnivač Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije je Osječko – baranjska županija (u daljnjem tekstu Osnivač). 

II

NAZIV, SJEDIŠTE I DJELATNOST

Članak 3.

Zavod za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije je zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost sukladno Zakonu, a posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: Zavod za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije.

 Skraćeni naziv glasi: Zavod za hitnu medicinu OBŽ.

Članak 4.

Sjedište Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije je u Osijeku, Josipa Huttlera 2.

O promjeni naziva i sjedišta Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije odlučuje osnivač na prijedlog Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije. 

Članak 5. 

Zavod za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije  obavlja djelatnost hitne medicine koja obuhvaća   provođenje mjera hitnog  zdravstvenog zbrinjavanja, hitnog prijevoza oboljelih i ozlijeđenih osoba u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu te zdravstvenog zbrinjavanja  za vrijeme prijevoza, a u okviru kojeg se obavljaju slijedeći poslovi: 

  • provodi mjere hitne medicine na području jedinice područne ( regionalne) samouprave,
  • provodi standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz cestom, standarde za hitni medicinski prijevoz zrakom i vodom provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu,
  • sudjeluje u planiranju i provedbi obrazovanja zdravstvenih radnika, provodi stručna i znanstvena istraživanja iz područja hitne medicine u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu,
  • provodi aktivnosti u cilju uspostave informatizacije sustava hitne medicine,
  • prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine za jedinicu područne   (regionalne) samouprave te ih prosljeđuje Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu,
  • planira, organizira i sudjeluje u obrazovanju stanovništva iz područja hitne medicine na svom području,
  • surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi liječenja i dijagnostike bolesti,
  • planira i sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama u koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu,

Članak 6.

Zavod za hitnu medicinu Osječko- baranjske županije ima svoj pečat okruglog oblika, koji sadrži naziv i sjedište ustanove, koji će koristiti u pravnom prometu u skladu sa Zakonom.

Štambilj Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije je četvrtastog oblika, s sadrži naziv i sjedište Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije, a koristi se za svakodnevno poslovanje.

Organizacijski dijelovi Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije mogu imati svoje pečate i štambilje na kojima je ispisan puni naziv Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije i naziv organizacijske jedinice. 

Svaki pečat i štambilj imaju redni broj, a o broju pečata i štambilja, načinu korištenja, te o osobama koje su odgovorne za njihovo čuvanje odlučuje ravnatelj.  

III

PRAVNI POLOŽAJ, ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Članak 7.

Zavod za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije je pravna osoba upisana u sudski registar, čijim upisom stječe pravnu osobnost.

Članak 8.

Zavod za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost na način određen Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnikom o uvjetima, organizaciji i načinu rada izvanbolničke hitne medicinske pomoći, ovim Statutom i drugim općim aktima. 

Članak 9. 

Za obveze preuzete u pravnom prometu Zavod za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije odgovara cjelokupnom imovinom – potpuna odgovornost.

Promet novčanih sredstava Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije obavlja se preko jedinstvenog žiro – računa.  

Članak 10. 

Zavod za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije zastupa i predstavlja ravnatelj.

 Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije ima sve ovlasti u pravnom prometu u okviru djelatnosti upisane u sudski registar, osim zaključivanja ugovora:

-  sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu Zavod) o pružanju usluga hitne medicinske pomoći i sanitetskog prijevoza osiguranika Zavoda,

- o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju imovine čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 100.000,00 kuna

-   kojima se stječu, opterećuju ili otuđuju nekretnine.

Ravnatelj je ovlašten zaključivati ugovore iz stavka 2. al. 1. i 2. ovog članka ako je prethodno o tome donijelo odluku Upravno vijeće, a za zaključivanje pravnih poslova iz st. 2. al. 3. ovog člankapotrebna je suglasnost osnivača.   

Članak 11. 

Ravnatelj može svoje ovlasti za zastupanje prenijeti na druge radnike Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije. 

O prenošenju ovlasti iz st. 1 ovog članka ravnatelj izdaje pismenu punomoć. 

Pismena punomoć iz st. 2. ovog članka može se izdati za zaključivanje određenih vrsta ugovora , za poduzimanje određenih vrsta pravnih radnji, za zaključivanje pojedinačnih ugovora, za poduzimanje pojedinačnih pravnih radnji, te za zastupanje u postupcima pred sudovima i drugim tijelima. 

Članak 12.

Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije. 

IV

ORGANIZACIJA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU OSJEČKO –

BARANJSKE ŽUPANIJE

Članka 13.

Radi obavljanja zdravstvene djelatnosti u Zavodu za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije organiziraju se slijedeće organizacijske jedinice:

 Medicinska služba ( timovi HMP i prijavno – dojavna jedinica) sa slijedećim Odjelima:

Odjel HMP Osijek

Odjel HMP Đakovo

Odjel HMP Beli Manastir

Odjel HMP Valpovo

Odjel HMP Našice

Odjel HMP Donji Miholjac

Ambulanta i stacionar

Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete  zdravstvene zaštite

Nastavni centar 

Medicinskom službom rukovodi pomoćnik ravnatelja za medicinske poslove i kvalitetu zdravstvene zaštite a Nastavnim centrom voditelj službe.

Članak 14.

Radi obavljanja stručno – administrativnih, uslužnih i pomoćnih poslova u ustanovi se organiziraju slijedeće organizacijske jedinice: 

Tehnička služba za održavanje vozila ,

Služba pravnih, kadrovskih  i općih poslova,

Financijsko - računovodstvena služba.

Ustrojbenim jedinicama iz stavka 1. ovog članka rukovodi voditelj službe koji može imati status pomoćnika ravnatelja ako se to odredi Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. 

V

TIJELA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU OSJEČKO – BARANJSKE

ŽUPANIJE 

Članak 15.

Tijela Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije su: Upravno vijeće,  Ravnatelj , Stručno vijeće, Stručni kolegij , Etičko povjerenstvo, Povjerenstvo za lijekove i Povjerenstvo za kvalitetu.

UPRAVNO VIJEĆE

Članak 16. 

Upravno vijeće upravlja Zavodom za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije i nadzire rad Uprave.

 Upravno vijeće ima pet članova

Predsjednika i dva člana Upravnog vijeća imenuje osnivač.

Jednog člana Upravnog vijeća iz Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije imenuje Radničko vijeće, a jednog člana Stručno vijeće iz redova radnika ustanove s visokom stručnom spremom.

Članovi Upravnog vijeća moraju imati visoku stručnu spremu, osim člana Upravnog vijeća kojeg imenuje Radničko vijeće ustanove. 

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Članak 17. 

Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije obavlja poslove određene Zakonom:

 - donosi Statut uz suglasnost  osnivača,

- donosi druge opće akte,

- donosi program rada i razvoja,

- nadzire izvršenje programa rada i razvoja ustanove,

- donosi financijski plan i završni račun,

- analizira financijsko poslovanje ustanove najmanje jedanput mjesečno,

- u slučaju gubitka u poslovanju ustanove bez odgađanja obavještava osnivača,

- donosi odluke u drugom stupnju u predmetima u kojima se odlučuje o pojedinim

pravima  radnika,

- predlaže  osnivaču promjenu ili proširenje djelatnosti,

- raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnatelja najmanje svaka tri mjeseca,

- donosi plan i program mjera zaštite na radu,

- predlaže ravnatelju rješenja pojedinih pitanja značajnih za organizaciju rada i

poslovanja  ustanove.

Osim poslova iz stavka 1. ovog članka Upravno vijeće odlučuje o :

- nabavci osnovnih sredstava čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od

100.000,00  kuna,

- prodaji osnovnih sredstava čija pojedinačna knjižna vrijednost prelazi iznos od

100.000,00  kuna,

- investicijskim ulaganjima čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od

100.000,00 kuna,

- zaključivanju godišnjih ugovora sa Zavodom,

- zaključivanju ugovora s dobrovoljnim osiguravateljima,

- uvjetima i načinu ulaganja sredstava građanskih i pravnih osoba iz zemlje i

inozemstva u  razvoj ustanove,

- korištenje zajmova i kredita za investicijska ulaganja,

- raspodjeli dobiti za razvoj i obavljanje djelatnosti,

- drugim pitanjima predviđenim propisima i općim aktima Zavoda za hitnu medicinu

Osječko baranjske županije. 

Upravno vijeće uz suglasnost osnivača odlučuje o:

 - o zaključivanju pravnih poslova kojima  se stječu, opterećuju ili otuđuju nekretnine,

- o zaključivanju ugovora kojima se stječe, opterećuje ili otuđuje druga imovina

ustanove, čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 700.000,00 kuna,

- investicijskim ulaganjima čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 700.000,00

kuna.

Članak 18.

Upravno vijeće obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama. 

Upravno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja članova.

Upravno vijeće donosi Poslovnik o radu  kojim se pobliže  uređuju pitanja iz djelokruga rada koja nisu regulirana Zakonom i ovim Statutom.  

2.  RAVNATELJ

Članak 19.

Ravnatelj organizira i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa Zavod za hitnu medicinu OBŽ i odgovoran je za zakonitost rada i stručni rad ustanove.

Ravnatelj ima zamjenika i  pomoćnika za medicinske poslove i kvalitetu zdravstvene zaštite.

Ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu OBŽ u slučaju njegove odsutnosti zamjenjuje zamjenik ravnatelja. 

Ako ravnatelj nema završen sveučilišni diplomski studij zdravstvenog usmjerenja, njegov zamjenik mora biti osoba sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja i s najmanje pet ( 5 ) godina radnog iskustva u struci. 

Zamjenika ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja.

Članak 20.

Za ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije može biti imenovana osoba koja ispunjava  slijedeće uvjete: 

-    završen sveučilišni diplomski studij,

-    najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci.

Članak 21.

Ravnatelja imenuje i razrješuje Upravno vijeće na način propisan Zakonom.

Mandat ravnatelja traje četiri godine. Po isteku mandata ista osoba može, temeljem natječaja ponovo biti imenovana za ravnatelja. 

Odluku o raspisivanju natječaja donosi Upravno vijeće najkasnije tri mjeseca prije isteka tekućeg mandata ravnatelja.

U natječaju se objavljuju slijedeći podaci:

 - uvjeti utvrđeni u članku 20. Statuta,

- vrijeme imenovanja propisano Zakonom,

- rok za podnošenje prijava,

- rok za izvješćivanje podnositelja prijave o rezultatima izbora. 

Članak 22. 

Ravnatelj obavlja slijedeće poslove:  

- osigurava i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa ustanovu,

- odlučuje o nabavi i prodaji osnovnih sredstava, o investicijskim ulaganjima i

radovima  investicijskog održavanja u svim slučajevima osim u onima koji su prema

odredbama ovog  Statuta stavljeni u nadležnost Upravnog vijeća,

- zaključuje ugovore o provođenju zdravstvene zaštite sa Zavodom, na temelju

prethodne  odluke Upravnog vijeća,

- zaključuje ugovore za koje nije odredbama ovog Statuta određeno da ih zaključuje

Upravno vijeće,

- zaključuje ugovore o poslovnoj i stručnoj suradnji s ostalim zdravstvenim

ustanovama i  drugim pravnim osobama,

- organizira stručni rad i koordinira rad u medicinskim i ostalim odjelima ustanove,

- pokreće postupak donošenja i usklađivanja općih akata s odredbama odgovarajućih

zakona,

- nadzire primjenu zakona i općih akata u poslovanju ustanove,

- predlaže osnove poslovne politike, programa rada i plan razvoja,

- poduzima mjere neophodne za izvršenje programa rada i plana razvoja ustanove,

- osigurava izvršenje odluka Upravnog vijeća,

- predlaže organizaciju rada ustanove,

- donosi odluku o izboru radnika za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta,

- raspoređuje radnike na drugo radno mjesto u slučajevima utvrđenim odredbama

Zakona i općih akata o radnim odnosima,

- donosi odluke o pojedinačnim pravima radnika u slučajevima utvrđenim odredbama

Zakona i općih akata o radnim odnosima,

- provodi postupak i donosi mjere u slučajevima povrede radnih obveza radnika u

skladu s odredbama zakona i općih akata,

- podnosi izvješće Upravnom vijeću o cjelokupnom poslovanju ustanove jednom

tromjesečno,

- podnosi izvješće o investicijskom i tekućem održavanju, nabavi opreme i drugo,

- odobrava službena putovanja,

- obavlja ostale poslovodne funkcije utvrđene Zakonom i općim aktima ustanove. 

Članak 23.

Ravnatelj može imenovati radne, odnosno stručne skupine za izradu elaborata, analiza, prijedloga, stručnih mišljenja, neophodnih za ostvarivanje poslovodne funkcije, odnosno za odlučivanje Upravnog vijeća o određenim pitanjima. 

Ravnatelj izdaje zaposlenima naloge za izvršavanje određenih poslova i zadataka.

Članak 24.

Ravnatelj je dužan u tijeku rada i odlučivanja Upravnog vijeća upozoriti da je :

- predloženi akt u suprotnosti s odredbama odgovarajućih zakona, odnosno općih

akata  ustanove,

-       da je predloženi akt u suprotnosti s usvojenim programom rada. 

3.  STRUČNO VIJEĆE

Članak 25.

Članove Stručnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije imenuje ravnatelj, a čine ga najmanje voditelji Odjela  HMP.

Stručno vijeće ima neparan broj članova. 

U radu Stručnog vijeća mogu sudjelovati i zdravstveni suradnici. 

Mandat članovaStručnog vijeća traje četiri godine.

Predsjednika Stručnog vijeća imenuje ravnatelj iz redova članova Stručnog vijeća.

Mandat predsjednika Stručnog vijeća traje dvije godine. Nakon isteka mandata ista osoba može biti ponovo imenovana za predsjednika Stručnog vijeća.

Ravnatelj ustanove ne može biti predsjednik niti član Stručnog vijeća. 

Članak 26.

Predsjednik Stručnog vijeća obavlja slijedeće poslove: 

- priprema i saziva sjednicu Stručnog vijeća,

- utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice,

- rukovodi sjednicom,

- organizira vođenje zapisnika o radu Stručnog vijeća,

- saziva sjednicu Stručnog vijeća prema potrebi, a najmanje jedanput mjesečno.

Članak 27. 

Stručno vijeće obavlja slijedeće poslove: 

- raspravlja i odlučuje o pitanjima iz područja stručnog rada ustanove,

- predlaže stručna rješenja u sklopu djelatnosti ustanove,

- predlaže stručne temelje za program rada i razvoja ustanove,

- predlaže mjere za unapređenje kvalitete rada,

- daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenje i prijedloge glede organizacije rada i

uvjeta za razvoj zdravstvene djelatnosti,

- predlaže stručno usavršavanje zdravstvenih radnika,

- skrbi o provedbi unutarnjeg nadzora nad stručnim radom zdravstvenih radnika, te

predlaže mjere za poboljšanje stručnog rada,

- raspravlja i predlaže potrebu i stručnu opravdanost uvođenja novih dijagnostičkih i

terapijskih metoda u djelatnost ustanove,

- raspravlja i donosi mišljenje o stručnim pitanjima koja Stručnom vijeću postavi

ravnatelj,

- predlaže ravnatelju i Upravnom vijeću usklađenje stručnog rada ustanove s

financijskim mogućnostima.

4.  STRUČNI KOLEGIJ

Članak 28.

Stručni kolegij je tijelo koje razmatra pitanja iz područja stručnog rada ustanove, organizacije rada i uvjeta razvoja zdravstvene djelatnosti. 

Stručni kolegij čine zdravstveni radnici ustanove.  

5.  ETIČKO POVJERENSTVO

Članak 29.

Etičko povjerenstvo je tijelo koje osigurava obavljanje djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije na načelima medicinske etike i deontologije.

Etičko povjerenstvo imenuje Upravno vijeće. 

Etičko povjerenstvo ima pet članova.

Sastav i izbor članova Etičkog povjerenstva utvrđen je Zakonom.

Članak 30.

Etičko povjerenstvo obavlja poslove određene Zakonom. 

Etičko povjerenstvo donosi poslovnik o svom radu.

6.  POVJERENSTVO ZA LIJEKOVE

Članak 30.a.

Povjerenstvo za lijekove je tijelo koje osigurava provedbu svih aktivnosti vezanih za primjenu lijekova i medicinskih proizvoda u ustanovi.

Povjerenstvo za lijekove imenuje Upravno vijeće.

Povjerenstvo za lijekove ima pet članova.

Sastav i izbor članova Povjerenstva za lijekove utvrđen je Zakonom. 

Povjerenstvo za lijekove obavlja poslove utvrđene Zakonom. 

7.  POVJERENSTVO ZA KVALITETU

Članak 30.b.

Povjerenstvo za kvalitetu zdravstvene zaštite je tijelo koje osigurava kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite i provođenje propisa s područja kvalitete zdravstvene zaštite u Zavodu za hitnu medicinu OBŽ.

Povjerenstvo za kvalitetu zdravstvene zaštite imenuje Upravno vijeće i čini ga najmanje pet članova. 

Povjerenstvo za kvalitetu obavlja poslove utvrđene Zakonom,  posebnim  propisima i ovim Statutom, a sastaje se po potrebi.

Povjerenstvo za kvalitetu donosi Poslovnik o svome radu kojim pobliže utvrđuje način rada.

VI

OPĆI AKTI

Članak 31.

Opći akti Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije su : Statut, pravilnici, poslovnici, odluke kojima se utvrđuju pojedina pitanja iz djelatnosti ustanove.

Članak 32. 

Statut donosi Upravno vijeće uz suglasnost osnivača.

Osim Statuta, Upravno vijeće donosi opće akte kojima se utvrđuju:

prava, obveze i odgovornost radnika iz radnog odnosa,

organizacija i sistematizacija radnih mjesta,

zaštita na radu i protupožarna zaštita,

kao i ostale opće akte za koje se ukaže potreba.

Članak 33. 

Opći akti objavljuju se u roku od osam (8) dana od dana usvajanja na oglasnoj ploči u sjedištu ustanove, a stupaju na snagu osam ( 8 ) dana od dana objavljivanja, a u  izuzetnim slučajevima danom objavljivanja o čemu odlučuje donositelj akta. 

Tumačenje pojedinih odredbi Statuta i općih akata daje Upravno vijeće. 

VII

IMOVINA ZAVODA ZA HITNUMEDICINU OSJEČKO - BARANJSKE

ŽUPANIJE

Članak 34.

Imovinu Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije čine sredstva pribavljena od osnivača ustanove, sredstva  stečena pružanjem usluga i sredstava pribavljena iz drugih izvora.

Članak 35.

Imovinom Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije upravlja i raspolaže Upravno vijeće i ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije sukladno odredbama ovog Statuta

Članak 36.

Sredstva za rad i poslovanje Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije stječe:

 - ugovorom sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje,

- ugovorom sa Ministarstvom zdravstva za poslove koji se financiraju iz državnog

proračuna,

- ugovorom s dobrovoljnim osiguravateljima,

- iz sredstava osnivača,

- sudjelovanjem korisnika zdravstvene zaštite u pokriću dijela ili ukupnih troškova

zdravstvene zaštite,

- prodajom svojih usluga,

- darovima od fizičkih i pravnih osoba,

- iz drugih izvora određenih zakonom i drugim propisima. 

Članak 37.

Naknade za zdravstvene usluge pružene osiguranicima Zavoda ugovaraju se i obračunavaju primjenom cijena koje utvrđuje nadležno tijelo Zavoda, sukladno odredbama zakona.

Članak 38.

Naknada za zdravstvene usluge koje nisu obuhvaćene ugovorima Zavoda i dobrovoljnih osiguravatelja, kao i naknade za usluge pružene građanima koji nisu zdravstveno osigurani, obračunavaju se primjenom cijena zdravstvenih usluga koje utvrđuje Upravno vijeće. 

Cijene zdravstvenih usluga iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se na temelju kadrovskih i vremenskih normativa medicinskog rada kao i ostalih normativa Zavoda.

U slučajevima kad za određene usluge iz djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije Zavod nije utvrdio kadrovske i vremenske normative medicinskog rada, predviđene normative predlaže  Stručno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije. 

Članak 39.

Naknada za usluge pružene drugim zdravstvenim ustanovama, ostalim ustanovama, te drugim pravnim osobama obračunava se kako slijedi: 

- za usluge koje su obuhvaćene ugovorima Zavoda primjenom cijena iz cjenika

Zavoda,

- za usluge koje nisu obuhvaćene ugovorima Zavoda primjenom cijena koje utvrđuje

Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije.

Članak 40.

 Izvješća o poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije za pojedina razdoblja izrađuje ravnatelj, a usvaja Upravno vijeće.

Godišnje izvješće o radu Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije podnosi osnivaču Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije.

Članak 41.

Ukoliko u poslovanja Zavod za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije iskaže dobit, ostvareni iznos dobiti usmjerava se za obavljanje i razvoj djelatnosti.

VIII

JAVNOST RADA

Članak 42. 

Rad Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije je javan.

Zavod za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije upoznaje javnost (građane i pravne osobe) o organizaciji rada, uvjetima i načinu pružanja zdravstvenih usluga i obavljanju poslova iz svoje djelatnosti.

Članak 43.

O pojedinimposlovima iz svoje djelatnosti Zavod za hitnu medicinu OBŽ može obavijestiti javnost putem sredstava javnog priopćavanja. 

Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti sredstvima javnog priopćavanja može dati samo ravnatelj ili radnik kojeg on ovlasti. 

IX

POSLOVNA I PROFESIONALNA TAJNA

Članak 44.

Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi priopćavanje ili davanje na uvid neovlaštenim osobama bilo protivno poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije ili štetilo njezinom poslovnom ugledu, odnosno interesu i ugledu zaposlenih. 

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi radnici koji bilo na koji način saznaju za ispravu ili podatak koji se smatraju poslovnom tajnom.

Članak 45.

Poslovnom tajnom smatraju se: 

- dokumenti koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom,

- podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive priopći Zavodu za hitnu medicinu

Osječko –  baranjske županije,

- mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti,

- dokumenti koji se odnose na obranu,

- plan fizičko – tehničke zaštite radnika  i imovine Zavoda za hitnu medicinu Osječko

-  baranjske županije,

- druge isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesu

Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije i njezinog osnivača.

Članak 46. 

Isprave i podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu drugim osobama mogu priopćiti ravnatelj i osoba koju on ovlasti.

Povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne predstavlja težu povredu radne obveze.

O čuvanju poslovne tajne neposredno brine ravnatelj.

Članak 47. 

Profesionalnom tajnom smatra se sve ono što zdravstveni i ostali radnici Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije saznaju o zdravstvenom stanju bolesnika, a čije bi iznošenje u javnost moglo nanijeti štetu bolesniku ili trećoj osobi.

Povreda čuvanja profesionalne tajne predstavlja težu povredu radne obveze. 

O čuvanju profesionalne tajne neposredno brine ravnatelj.  

X

NADZOR NAD RADOM 

Članak 48. 

Nadzor nad radom ustanove obuhvaća:

- unutarnji nadzor,

- stručni nadzor komore,

- zdravstveno – inspekcijski nadzor.

Unutarnji nadzor nad stručnim radom organizacijskih jedinica i zdravstvenih radnika obavlja se na način propisan Pravilnikom o unutrašnjem nadzoru nad radom organizacijskih jedinica i zdravstvenih radnika Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije. 

Stručni nadzor u pogledu pružanja neposredne zdravstvene zaštite građanima s obzirom na kvalitetu i vrstu zdravstvenih usluga provodi nadležna komora, sukladno odredbama Zakona. 

Zdravstveno – inspekcijski nadzor nad primjenom i izvršavanjem zakona, drugih propisa i općih akata, kao i nadzor nad stručnim radom ustanove obavlja nadležno Ministarstvo za zdravstvo – zdravstvena inspekcija, sukladno odredbama Zakona.

XI

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 49. 

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči  ustanove.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Darko Tolić , dipl. iur.

Skupština Osječko-baranjske županije dala je suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta dana  28. veljače 2012. godine.

Potvrđuje se da je Odluka o izmjeni Statuta od  10. srpnja  2012.  godine i ovaj pročišćeni tekst Statuta objavljeni na oglasnoj ploči  ustanove   dana  11. srpnja 2012. godine  te da je stupio na snagu  19. srpnja  2012. godine.

 

RAVNATELJ 

Berislav Pašalić, dr. med.

spec. psihijatar

 

 bero potpis

 

Kontakti

Osijek

Josipa Huttlera 2

Tel  +385 31 531 301

Fax +385 31 531 302

Email hitna.pomoc@zzhm-obz.hr