Procedura o naplati prihoda

 

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO BARANJSKE ŽUPANIJE

Osijek, J.Huttlera 2

Klasa:402-03/15-01/1-1

Ur.broj:381-15/1

 

U Osijeku, 8. prosinca 2015.g.

 

Sukladno Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15) i temeljem članka 22. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije (u nastavku: Zavod) donosi:

 

ODLUKU

 O PROCEDURI NAPLATE PRIHODA

 

Članak 1.

Ova odluka ima za cilj osigurati učinkovit sustav nadzora naplate prihoda Zavoda a u cilju pravovremene naplate potraživanja.

Članak 2.

Odlukom se utvrđuje procedura naplate prihoda odnosno mjere naplate, vremensko razdoblje nakon kojega se pokreće pojedina mjera naplate te praćenje naplate po poduzetim mjerama.

Članak 3.

Zavod ostvaruje sljedeće vrste prihoda:

 

a)      prihod od utvrđivanja alkoholne poremećenosti,

b)      prihod od uzimanje materijala za laboratorijske pretrage,

c)      prihod od dežurstava na sportskim, kulturnim i drugim javnim okupljanjima,

d)      prihod od pružanja zdravstvene usluge neosiguranim osobama,

e)      prihod za obavljanje usluga sanitetskog prijevoza,

f)       prihod od pričuva zaštićenog najmoprimca,

g)      prihod od otplate kredita za stanove na kojima je postojalo stanarsko pravo.

Članak 4.

Uzimajući u obzir vrstu i pojedinačnu vrijednost pruženih usluga kao i trošak slanja podsjetnika i opomena za neplaćanje te troška postupka prisilne naplate (ovršni postupak), Zavod je donio odluku o dinamici upućivanja podsjetnika i opomena za plaćanje, opomena pred tužbu te pokretanje ovršnog postupka i to na sljedeći način:

 

1.      Ukoliko plaćanje po računu nije izvršeno u zakonskom roku navedenom na računu, Zavod će u razdoblju ne duljem od 30 dana, dužniku poslati podsjetnik za plaćanje.

2.      Ukoliko poduzeta mjera ne rezultira uplatom od strane dužnika, u roku od 15 dana od dana slanja podsjetnika za plaćanje, Zavod će dužniku uputiti opomenu za plaćanje.

3.      Ukoliko nakon proteka daljnjeg roka od 15 dana nije naplaćen dug za koji je poslana opomena za plaćanje, Zavod će dužniku poslati opomenu pred tužbu te pokrenuti ovršni postupak putem odvjetnika ukoliko dug nije realiziran u roku od 8 dana od slanja opomene pred tužbu.

 

Ukoliko se utvrdi da su potraživanja nenaplativa primjenom mjera utvrđenih  u člancima iz ove procedure (u slučaju nemogućnosti naplate temeljem pravomoćnih odluka nadležnih tijela, zbog nastupanja zastare sukladno važećim zakonskim propisima, ukoliko potraživanja nemaju valjanu pravnu osnovu , u slučaju kada iznos potraživanja obzirom na troškove naplate nije isplativ ili drugim slučajevima propisanih zakonom) potraživanje se može djelomično ili u cijelosti otpisati sukladno prijedlogu ravnatelja i odluke Upravnog vijeća Zavoda.

Članak 5.

Navedena dinamika poduzimanja mjera za naplatu prihoda ne primjenjuje se kod prihoda navedenih u članku 3. prihod f) i g) gdje se podsjetnik za plaćanje šalje kvartalno imajući u vidu kontinuitet uplata i iznose pojedinih rata.

Članak 6.

Za praćenje naplate i poduzimanje mjera za naplatu prihoda zadužena je Financijsko – računovodstvena služba Zavoda.

Članak 7.

Ova procedura objavljena je na web stranici Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije i stupa na snagu danom donošenja.

 

Ravnateljica

Silvana Sabo, univ. spec. oec.

 

 

 

Kontakti

Osijek

Josipa Huttlera 2

Tel  +385 31 531 301

Fax +385 31 531 302

Email hitna.pomoc@zzhm-obz.hr