Procedura zaprimanja i provjere računa

 

HITNA MEDICINSKA POMOĆ

OSJEČKO – BARANJSKE ŽUPANIJE

OIB: 45235833809

Josipa Huttlera 2

31 000 Osijek

U Osijeku, 30.12.2011.

Ur.br. 3829-2011

 

 

U skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10) i Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN 78/11) ravnatelj donosi:

ODLUKU

O PROCEDURI ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA TE PLAĆANJA PO RAČUNIMA  U HITNOJ MEDICINSKOJ POMOĆI OSJEČKO – BARANJSKE ŽUPANIJE

 

Članak 1.

Ovim aktom propisuje se procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima u Hitnoj medicinskoj pomoći Osječko-baranjske županije, osim ako posebnim propisom ili Statutom nije uređeno drugačije.

Članak 2.

Postupak zaprimanja i provjere računa, te plaćanja po računima u ustanovi, izvodi se po sljedećoj proceduri, osim ako posebnim propisom ili Statutom nije uređeno drugačije.

Aktivnost: Lokacija: tajništvo
Zaprimanje računa i upis u urudžbeni zapisnik Opis aktivnosti: računi se zaprimaju u tajništvu gdje se stavlja prijamni pečat s datumom prijema, urudžbenim brojem i brojem službe (01–pravno-kadrovska, 03-računovodstvo)
Izvršitelj: tajnica ustanove
Rok: 1 dan
Dokumentacija: urudžbeni zapisnik
Kontrola računa I. Lokacija: služba koja je nabavu inicirala
Opis aktivnosti: kontrola sadržajne ispravnosti računa, prilaganje popratne dokumentacije (prijedlog za nabavu, narudžbenica, otpremnica itd.)
Izvršitelj: voditelj službe koja je nabavu inicirala
Rok: 1 dan
Dokumentacija: narudžbenica, prijedlog za nabavu, otpremnica itd

Kontrola računa II.

Lokacija: računovodstvo
Opis aktivnosti:

kontrola formalne ispravnosti računa, matematičke točnosti, priložene dokumentacije

provjera usklađenosti računa s ugovorom – obavljene kontrole potvrđuju se potpisom na prijemni pečat

Izvršitelj: računovodstveni referent, voditelj financijsko – računovodstvene službe
Rok: 1 dan

Odobrenje računa

Lokacija: ravnateljstvo
Opis aktivnosti: temeljem dokaza o prethodno provedenim  kontrolama ravnatelj odobrava zaprimljene račun što potvrđuje potpisom
Izvršitelj: ravnatelj
Rok: 1 dan
Obrada Lokacija: računovodstvo
Opis aktivnosti: upis u knjigu ulaznih računa, upis broja na pečat i unos u tablicu obveza po dospijeću
Izvršitelj: referent u računovodstvu
Rok: 1 dan
Dokumentacija: knjiga ulaznih računa
Kontiranje računa Lokacija: računovodstvo
Opis aktivnosti: na pečat upis konta na koji je račun knjiži
Izvršitelj: referent u računovodstvu
Rok: unutar mjeseca na koji se odnosi račun
Knjiženje računa Lokacija: računovodstvo
Opis aktivnosti: unos računa u računovodstveni program i knjiženje unesenih računa na već određeni konto
Izvršitelj: referent u računovodstvu
Rok: unutar mjeseca na koji se odnosi račun
Odlaganje računa Lokacija: računovodstvo
Opis aktivnosti: odlaganje računa prema broju ulaznog računa u registrator
Izvršitelj: referent u računovodstvu
Rok: unutar mjeseca na koji se odnosi račun
Plaćanje računa prema dospijeću Lokacija: računovodstvo
Opis aktivnosti: plaćanje odobrenih računa temeljem pregleda dospjelih obveza (datum izvršenja plaćanja zapisuje se na pečat)
Izvršitelj: referent u računovodstvu
Rok: prema dospijeću
Dokumentacija: obrazac obveza i računi

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Ravnatelj

Berislav Pašalić dr. med.

spec. psihijatar

Kontakti

Osijek

Josipa Huttlera 2

Tel  +385 31 531 301

Fax +385 31 531 302

Email hitna.pomoc@zzhm-obz.hr