Pravilnik o korištenju službenih vozila

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO BARANJSKE ŽUPANIJE

Osijek, J.Huttlera 2

Klasa:003-01/18-01/05

Ur. broj:381-18/3

 

U Osijeku, 02. ožujka 2018. g.

Temeljem članka 17. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije na svojoj 8. sjednici održanoj dana 02. ožujka 2018. godine, jednoglasno je donijelo sljedeći

 

PRAVILNIK

o korištenju službenih vozila

Opće odredbe

 

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom određuju uvjeti, način korištenja i krug radnika Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije koji koriste službena vozila, kojima su navedena sredstva dana na korištenje.

Članak 2.

Radnici koji ostvaruju pravo na korištenje službenih vozila, mobilnih telefona i sredstva reprezentacije određuju se na slijedeći način:

-         I.   razina:   ravnatelj, zamjenik i pomoćnici  ravnatelja,

-        II.  razina:    rukovoditelji odjela

-        III. razina:    ostali radnici

 

Službena vozila

Članak 3.

Pravo na korištenje službenog vozila sa službenim vozačem ili bez njega u obavljanju službe pripada radnicima I. razine  tj. ravnatelju Zavoda od 0-24 h.

Korištenje vozila od 0-24 sata ravnatelja Zavoda smatra se primitkom u naravi i oporezivo je porezom na dohodak te se u tom smislu smatra plaćom u naravi. 

Iznos plaće u naravi s osnova upotrebe odnosno korištenja službenog vozila u privatne svrhe utvrdi će se u visini od 1% nabavne vrijednosti vozila mjesečno, sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.

Pravo na korištenje službenog vozila u obavljanju službe  pripada radnicima II.  i III. razine uz odobrenje ravnatelja Zavoda.

Radnici II. i III.  razine, ovisno o potrebama obavljanja službe i o mogućnostima, mogu se koristiti službenim vozačem.

Članak 4.

Službena vozila se koriste uz uredno ispunjen i po ovlaštenom potpisniku putni radni list.

Putni radni list potpisuje ravnatelj Zavoda ili osoba koju ovlasti, odnosno osoba koja ga zamjenjuje za vrijeme privremene spriječenosti za rad.

Članak 5. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika o korištenju službenih vozila stavlja se izvan snage Odluka o načinu i uvjetima korištenja vozila u vlasništvu Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije Klasa: 003-01/17-01/18, Ur. broj:  381-17/3 koje je donijelo Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije na 3. sjednici održanoj dana 04. listopada 2017. godine.

 

Predsjednik Upravnog vijeća

Anto Barukčić, dipl. iur.

 

 

Kontakti

Osijek

Josipa Huttlera 2

Tel  +385 31 531 301

Fax +385 31 531 302

Email hitna.pomoc@zzhm-obz.hr