Odluka o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova bagatelne vrijednosti

 

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Osijek, J. Huttlera 2.

 

O D L U K A

o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova

bagatelne vrijednosti

Osijek, ožujak 2014.

Temeljem članka18. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (N. N. 90/11, 83/13 i 144/13)  a sukladno članku 22. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije , Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, dana 24. ožujka 2014. godine donosi sljedeću

O D L U K U

o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova

bagatelne vrijednosti

 

Članak 1.

U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja javnih sredstava, ovom se Odlukom propisuje procedura nabave robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (slovima: dvjesto tisuća kuna) bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a), odnosno radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (slovima: petsto tisuća kuna) bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a), koje su potrebne za redovan rad i obavljanje djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, što se sve odnosi na funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru utvrđenog Financijskog plana i Plana nabave za koje sukladno Zakonu o javnoj nabavi ne postoji  obveza provedbe postupaka javne nabave.

Postupci bagatelne nabave moraju biti usklađeni s Planom nabave izuzev predmeta nabave procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kn koji sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi nisu predmet Plana nabave.

Kako bi se uspostavila jednoobraznost u komunikaciji ( internoj i eksternoj) čime se postiže efikasnost ugovaranja te povećava i olakšava sustav kontrole i nadzora istih, u prilogu ove Odluke nalaze se Obrasci koji će se koristiti u provođenju postupaka bagatelne nabave.

Članak 2.

U provedbi postupaka nabave roba, radova i usluga osim ove Odluke, obvezno je primjenjivati i druge važeće zakonske i podzakonske akte kao i interne akte koji se odnose na pojedini predmet nabave u smislu posebnih zakona.

Članak 3.

O sukobu interesa na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.

Članak 4.

Nabava roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti manje od 100.000,00 kn  provodi se izdavanjem narudžbenice ili zaključivanjem ugovora koje potpisuje Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

Za nabave čija procijenjena vrijednost prelazi iznos 100.000,00 kn potrebna je prethodna suglasnost Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

Članak 5.

Za nabavu roba , usluga i radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 100.000,00 kn a manja od  150.000,00 kn , Financijsko-računovodstvena služba provodi pozivom za dostavom ponuda od najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta po vlastitom izboru.

Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja, te u slučaju žurnosti i ostalim opravdanim slučajevima po odluci Ravnateljice, poziv za dostavu ponude može se uputiti najmanje jednom (1) gospodarskom subjektu.

Poziv za dostavu ponuda upućuje se na način koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, poštanska pošiljka s povratnicom, izvještaj o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom i sl.).

Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od  8 dana od dana upućivanja poziva za dostavu ponuda.

Za odabir ponude dovoljna je jedna (1) pristigla ponuda koja udovoljava traženim uvjetima.

Financijsko-računovodstvena služba dužna je analizirati i usporediti pristigle ponude, te Ravnateljici Zavoda  za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije predložiti odabir one ponude koja najbolje ispunjava svrhu nabave, ima najnižu cijenu, ali i najbolje odgovara uvjetima i potrebama Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

Obavijest o odabiru ponude ili Obavijest o poništenju postupka bagatelne nabave dostavlja se svakom ponuditelju na dokaziv način ( dostavnica, poštanska pošiljka s povratnicom, izvještaj o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom i sl.) u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu ponude.

Za nabavu roba, usluga i radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 150.000,00 kn a manje od 200.000,00 kn za robu i usluge , odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 150.000,00 kn a manje od 500.000,00 kn , Financijsko-računovodstvena služba provodi pozivom za dostavu ponuda od najmanje 3 (3) gospodarska subjekta po vlastitom izboru a istodobno sa slanjem poziva za dostavu ponuda objavljuje poziv za dostavu ponuda i na svojim internetskim stranicama, kako bi ponudu mogli dostaviti i gospodarski subjekti kojima nije izravno upućen poziv za dostavu ponude.

Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja, te u slučaju žurnosti i ostalim opravdanim slučajevima po odluci Ravnateljice, poziv za dostavu ponude može se uputiti najmanje jednom (1) gospodarskom subjektu.

Poziv za dostavu ponuda upućuje se na način koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, poštanska pošiljka s povratnicom, izvještaj o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom i sl.).

Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od  8 dana od dana upućivanja poziva za dostavu ponuda.

Za odabir ponude dovoljna je jedna (1) pristigla ponuda koja udovoljava traženim uvjetima.

Financijsko-računovodstvena služba dužna je analizirati i usporediti pristigle ponude, te Ravnateljici Zavoda  za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije predložiti odabir one ponude koja najbolje ispunjava svrhu nabave, ima najnižu cijenu, ali i najbolje odgovara uvjetima i potrebama Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

Obavijest o odabiru ponude ili Obavijest o poništenju postupka bagatelne nabave objavljuje se na internetskim stranicama Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije  u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu ponude.

Objavom Obavijesti o odabiru ponude na internetskoj stranici Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije stječe se uvjet za sklapanje ugovora o nabavi, kojem je sastavni dio odabrana ponuda.

Poziv za dostavu ponude definira uvjete i zahtjeve vezane za predmet nabave.

Podaci o gospodarskim subjektima kojima se šalje poziv za dostavu ponuda prikupljaju se istraživanjem tržišta (internet, sastanci, analize, katalozi i sl.).

Članak 6.

Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije kao javni naručitelj može u pozivu za dostavu ponuda odrediti razloge isključenja, uvjete i dokaze sposobnosti, odredbe o jamstvu, tehničkoj i stručnoj sposobnosti na način kako je to propisano Zakonom o javnoj nabavi.

Otvaranje ponuda nije javno.

Nakon otvaranja ponuda sastavlja se Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.

Pregled i ocjena ponuda tajni su do donošenja odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka bagatelne nabave.

Odgovorna osoba Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda donosi i potpisuje Odluku o odabiru ili Odluku o poništenju postupka bagatelne nabave.

Članak 7.

Postupak  nabave robe, usluga i radova za koje nije potrebna procedura javne nabave provodi se na slijedeći način:

Prijedlog za nabavu robe, usluga i radova daju stručne službe Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije (Medicinska služba, Nastavni centar, Tehnička služba)  kao i prateće administrativne službe  (Ravnateljstvo, Služba za pravno kadrovske i opće poslove, Služba za financijsko računovodstvene  poslove), slanjem zahtjevnice/podnošenjem zahtjeva. Potreba se iskazuje, u pravilu, za potrošni materijal stručnih službi i pratećih administrativnih službi Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije jednom mjesečno, a za robu prema izvanrednim potrebama, usluge i radove u tijeku godine.

Financijsko računovodstvena služba  provjerava je li zahtjevnica/zahtjev u skladu s donesenim Planom nabave i financijskim planom, ukoliko je u skladu s Planom nabave i Financijskim planom slijedi odobrenje pisanja narudžbe/sklapanja ugovora, ukoliko nije u skladu odbija se prijedlog za pisanje narudžbe/sklapanja ugovora. Rok za provjeru usklađenosti je ne duži od 5 dana od zaprimanja zahtjevnice/zahtjeva.

Nakon provjere zahtjevnice kod nabave lijekova, sanitetskog potrošnog materijala, sitnog inventara, auto dijelova, auto guma, osiguranja i sl. narudžbu prije Ravnateljice potpisuju voditelji službe i pomoćnik ravnateljice za ekonomsko-financijske poslove. Ravnatelj/zamjenik ravnatelja potpisuje narudžbenicu/sklapa ugovor u roku ne dužem od 10 dana.

Nakon provjere zahtjeva kod nabave usluge i nefinancijske imovine voditelji stručnih Službi i pomoćnik ravnatelja za ekonomsko-financijske poslove  potpisuju zahtjev za pokretanjem postupka nabave. Ravnatelj/zamjenik  ravnatelja potpisuje narudžbenicu/sklapa ugovor u roku ne dužem od 20 dana.

Članak 8.

Naručitelj je dužan svu dokumentaciju o svakoj bagatelnoj nabavi čuvati najmanje četiri (4) godine od dana završetka postupka nabave.

Članak 9.

Sastavni dio ove Odluke su Obrasci za provođenje postupka bagatelne nabave.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Silvana Sabo  potpis i pecat1

Ravnateljica

Silvana Sabo, univ. spec. oec.

 

U Osijeku, 24. ožujka 2014.

PREUZMITE PDF

Kontakti

Osijek

Josipa Huttlera 2

Tel  +385 31 531 301

Fax +385 31 531 302

Email hitna.pomoc@zzhm-obz.hr