Javni natječaj za prijem u radni odnos – doktor medicine u Timu 1 HM

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

OSIJEK, JOSIPA HUTTLERA 2

 

Klasa: 112-02/18-01/41

Ur. broj: 381-18/1

U Osijeku, 11. travnja 2018. godine

 

Temeljem članka 22. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ( NN 128/17), Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije Osijek, J. Huttlera 2 raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto:

 

DOKTOR MEDICINE U TIMU 1 HM (m/ž) –  četrnaest (14) izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca

 

Mjesto rada:  Osječko-baranjska županija

 

Uvjeti:

-      VSS - medicinski fakultet

-          položen stručni ispit

-          odobrenje za samostalan rad (licenca Hrvatske liječničke komore)

-          radno iskustvo u trajanju obveznog pripravničkog staža

-          poznavanje rada na računalu

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti:

 

-          životopis

-          presliku domovnice

-          presliku rodnog lista

-          presliku diplome o završenom obrazovanju

-       elektronički zapis (ili potvrda) izdano od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom   radnom stažu, ne starije od dana objave ovog natječaja,

-        potvrdu, presliku ugovora o radu ili drugi odgovarajući dokaz, o vrsti poslova koje je radnik obavljao i trajanju   radnog odnosa  kao dokaz radnog iskustva u struci,

-          presliku potvrde o položenom stručnom ispitu,

-          presliku odobrenja za samostalni rad Hrvatske liječničke komore – važeća licenca

-    uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6   mjeseci  od dana objave ovog natječaja.

 

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba

spola.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te je dužan osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta  uz prijavu priložiti i svu propisanu dokumentaciju  te  ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze iz čl.103. navedenog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam (8) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ ili do popunjavanja svih radnih mjesta.

 

Prijava na natječaj s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavlja se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, 31 000 Osijek, Josipa Huttlera 2, s naznakom: „Za natječaj za zapošljavanje – za radno mjesto doktor medicine u timu 1 HM“.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Do donošenja odluke o izboru kandidata natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.

 

O rezultatima natječaja svi kandidati biti će obaviješteni u zakonskom roku putem službene web-stranice Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

 

 

Izabrani kandidati prije sklapanja Ugovora o radu pozvati će se dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koja su izabrani uz upozorenje da se nedostavljanje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti smatra odustankom od prijema u radni odnos budući je isto uvjet za prijem u radni odnos.

 

PREUZMITE PDF

Kontakti

Osijek

Josipa Huttlera 2

Tel  +385 31 531 301

Fax +385 31 531 302

Email hitna.pomoc@zzhm-obz.hr