Javni natječaj za prijem za prijem polaznika na stručno osposobljavanje

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Josipa Huttlera 2, OSIJEK

 

Klasa: 112-06/18-01/05

Ur. broj: 381-18/1

U Osijeku, 11. travnja 2018. g.

 

Temeljem članka 22. Statuta za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, Osijek, J. Huttlera 2 raspisuje

JAVNI NATJEČAJ 

za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme od jedne godine uz korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja za:

 

1.     diplomiranog ekonomistu/diplomiranu ekonomisticu, magistar/magistra ekonomije - jedan (1) polaznik/ca

 

 

Mjesto rada: Osijek, Osječko-baranjska županija

 

Uvjeti:

-          završen fakultet, stečeno zvanje diplomirani ekonomist/diplomirana ekonomistica,

magistar/magistra ekonomije

 

2.     diplomiranog pravnika/diplomiranu pravnicu, magistar/magistra prava – jedan (1) polaznik/ca

 

Mjesto rada: Osijek, Osječko-baranjska županija

 

Uvjeti:

-          završen fakultet, stečeno zvanje diplomirani pravnik/diplomirana pravnica,

magistar/magistra prava

 

 

Uz zamolbu na natječaj podnositelji zamolbe dužni su priložiti sljedeće:

 

-          životopis

-          presliku diplome završenog fakulteta

-          presliku domovnice

-          presliku rodnog lista

-          elektronički zapis (ili potvrdu) izdan od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu, ne   starije od dana objave ovog natječaja

-          presliku uvjerenja o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ne starije od dana objave ovog natječaja

-          presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana   objave ovog natječaja

 

Na natječaj se mogu javiti osobe koje su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje u statusu nezaposlene osobe duže od 30 dana i koje imaju odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, koje nemaju više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za koje su se obrazovali, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

 

Zamolbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu: Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, Osijek, J. Huttlera 2, 31 000 Osijek, s naznakom „Za natječaj – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa- za radno mjesto _______________“.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova NN, broj: 82/08.).

 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17 )  dužan  je  uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze iz čl. 103. navedenog zakona.  Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, poveznica: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Zavod za hitnu medicinu Osječko- baranjske županije zadržava pravo s kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i koji su podnijeli urednu zamolbu sa svim traženim dokazima, provesti testiranje/razgovor.

O terminu provođenja testiranja/razgovara kandidati će biti obaviješteni objavom na službenoj web stranici Zavoda .

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

 

PREUZMITE PDF

Kontakti

Osijek

Josipa Huttlera 2

Tel  +385 31 531 301

Fax +385 31 531 302

Email hitna.pomoc@zzhm-obz.hr