Javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme doktora medicine

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

OSIJEK, JOSIPA HUTTLERA 2

 

Klasa: 131-01/18-01/27

Ur. broj: 381-18/2

U Osijeku, 11. rujna 2018. godine

 

 

Temeljem članka 22. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, odobrenja Plana specijalizacija za 2018. g. Ministarstva zdravlja (Klasa: 131-01/18-01/87, Ur. broj: 534-03-1-1/4-18-2 od 02. svibnja 2018.), Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN br. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16,  69/16 – Ispravak i 6/17.) i odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 83/15.), Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije Osijek, J. Huttlera 2 raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme doktora medicine, s probnim radom od šest mjeseci, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja iz:

 

HITNE MEDICINE – 1 izvršitelj (m/ž)

 

Opći uvjeti koje pristupnik za odobravanje specijalizacije mora ispunjavati:

-          zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja - doktor medicine

-          odobrenje za samostalan rad

 

Pristupnici su obvezni uz prijavu na natječaj priložiti sljedeću dokumentaciju:

-          životopis

-          presliku domovnice  i osobne iskaznice

-          presliku rodnog lista

-          presliku diplome o završenom obrazovanju

-          elektronički zapis (ili potvrda) izdano od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu, ne starije od dana objave ovog natječaja

-          uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja

-          presliku potvrde o položenome stručnom ispitu

-          presliku odobrenja za samostalan rad (licenca)

-          presliku prijepisa položenih ispita na studiju

-          presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija

-          presliku nagrada za vrijeme studija

-          presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija

-          popis objavljenih radova i preslike radova

-          presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

 

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

 

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam (8) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnicinatječaja izričito su suglasni da Zavod za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije kao Voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN, br. 106/12 – pročišćeni tekst) i Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679.

 

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu vaših osobnih podataka u svrhu provođenja postupka izbora specijalizanta za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme doktora medicine, s probnim radom od šest mjeseci, zbog provođenja specijalističkog usavršavanja,  a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679.

 

Povjerenstvo će u roku od 15 dana od dana završetka roka za prijavu na natječaj, a prije provođenja razgovora s pristupnicima, na oglasnoj ploči  i web stranici Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije objaviti listu pristupnika s istaknutim bodovima koje su stekli prema pojedinom mjerilu.

 

S pristupnicima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji su podnijeli urednu prijavu sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja obavit će se razgovor u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na natječaj. Na razgovoru, pristupnici su obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata.

 

Pristupnicima će poziv za razgovor biti upućen putem elektroničke pošte, stoga je potrebno u prijavi na natječaj naznačiti i e-mail adresu, a termini razgovora bit će objavljeni na web stranici Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

 

Odluka o izboru specijalizanta objaviti će se na oglasnoj ploči i web stranici Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije u roku od 20 dana od dana razgovora s Povjerenstvom.

 

Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te je dužan osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta  uz prijavu priložiti i svu propisanu dokumentaciju  te  ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Pristupnici koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17.)  dužan  je  uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze iz čl. 103. navedenog zakona.  Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, poveznica: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije zadržava pravo poništenja natječaja bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema pristupnicima.

 

Prijava na natječaj s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavlja se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, 31 000 Osijek, Josipa Huttlera 2, s naznakom: „Za natječaj za specijalizaciju iz hitne medicine“.

 

 

O rezultatu natječaja svi pristupnici biti će obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

 

 

PREUZMITE PDF 

Kontakti

Osijek

Josipa Huttlera 2

Tel  +385 31 531 301

Fax +385 31 531 302

Email hitna.pomoc@zzhm-obz.hr