Javni natječaj za prijem polaznika na stručno osposobljavanje

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

OSIJEK, JOSIPA HUTTLERA 2

 

Klasa: 112-06/19-01/06

Ur. broj: 381-19/1

U Osijeku, 22. listopada 2019. g.

 

Temeljem članka 22. Statuta za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, Osijek, J. Huttlera 2, raspisuje

  

JAVNI NATJEČAJ 

za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme od jedne godine uz korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja za:

1.     diplomiranog pravnika/diplomiranu pravnicu, magistar/magistra prava – jedan (1) polaznik/ca

Mjesto rada: Osijek, Osječko – baranjska županija

Uvjeti:

-        završen fakultet, stečeno zvanje diplomirani pravnik/diplomirana pravnica,

magistar/magistra prava

 

Uz zamolbu na natječaj podnositelji zamolbe dužni su priložiti sljedeće:

 

-        životopis

-        presliku domovnice

-        presliku rodnog lista

-        presliku vjenčanog lista ili drugog odgovarajućeg dokaza u slučaju da je došlo do promjene prezimena kandidata

-        presliku diplome završenog fakulteta

-        elektronički zapis (ili potvrdu) izdan od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu, ne starije od dana objave ovog natječaja

-        presliku uvjerenja o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ne starije od dana objave ovog natječaja

-        presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja

 

Na natječaj se mogu javiti osobe koje su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje u statusu nezaposlene osobe duže od 30 dana i koje imaju odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, koje nemaju više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za koje su se obrazovali, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

Zamolbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu: Zavod za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije, Osijek, J. Huttlera 2, 31 000 Osijek, s naznakom „Za natječaj – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa - za radno mjesto dipl. pravnik, mag. prava“. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova NN 82/08, 69/17) 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17.)  dužan  je  uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze iz čl. 103. navedenog zakona.  Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju  dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, poveznica: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidatinatječaja izričito su suglasni da Zavod za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije kao Voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN, br. 106/12 – pročišćeni tekst) i Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679.

Prijavom na natječaj - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa - dajete privolu za obradu vaših osobnih podataka u svrhu provođenja postupka izbora kandidata za navedeno radno mjesto, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka(EU) 2016/679.

Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije zadržava pravo s kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i koji su podnijeli urednu zamolbu sa svim traženim dokazima, provesti testiranje/razgovor.

O terminu provođenja testiranja/razgovara kandidati će biti obaviješteni objavom na službenoj web stranici Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije.

 

    

PREUZMITE PDF

 

 

Kontakti

Osijek

Josipa Huttlera 2

Tel  +385 31 531 301

Fax +385 31 531 302

Email hitna.pomoc@zzhm-obz.hr