Javni natječaj za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme - MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR U SANITETSKOM PRIJEVOZU (m/ž)

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

OSIJEK, JOSIPA HUTTLERA 2

 

Klasa: 112-04/20-01/05

Ur. br.: 381-20/1

Osijek, 24. siječnja 2020. godine

 

Temeljem članka 22. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije Osijek, J. Huttlera 2 raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto:

MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR U SANITETSKOM PRIJEVOZU  (m/ž) – devetnaest (19) izvršitelja na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca za prvostupnike sestrinstva, odnosno dva (2) mjeseca za medicinske sestre/tehničare

 

Mjesto rada:  Osječko – baranjska županija

                         

Uvjeti:      

VŠS - stručni prvostupnik/ca sestrinstva 

SSS – medicinska sestra/tehničar

SSS – medicinska sestra/tehničar sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem u trajanju od 5 godina

položen stručni ispit (samo oni koji su u obvezi polagati isti),

odobrenje za samostalni rad (važeća licenca Hrvatske komore medicinskih sestara)

1 godina radnog iskustva u struci (osim kandidata sa završenim petogodišnjim obrazovnim programom za zanimanje medicinska sestra/medicinski tehničar i kandidata koji su upisali preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva u akademskoj godini 2013./2014. i nadalje),

poznavanje rada na računalu

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti:

životopis

presliku domovnice

presliku rodnog lista

presliku svjedodžbe/diplome o završenom obrazovanju

presliku vjenčanog lista ili drugog odgovarajućeg dokaza u slučaju da je došlo do promjene prezimena kandidata

elektronički zapis (ili potvrda) izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu, ne starije od dana objave ovog natječaja,

potvrdu, presliku ugovora o radu ili drugi odgovarajući dokaz, o vrsti poslova koje je radnik obavljao i trajanju radnog odnosa  kao dokaz radnog iskustva u struci, (osim kandidata koji su završili petogodišnji obrazovni program za zanimanje medicinska sestra/tehničar i kandidata koji su upisali preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva u akademskoj godini 2013./2014. i nadalje),

presliku potvrde o položenom stručnom ispitu (samo oni koji su u obvezi polagati isti),

presliku važećeg odobrenja za samostalan rad Hrvatske komore medicinskih sestara-važeća licenca

potvrda fakulteta o datumu upisa na studij ili preslika Indeksa iz koje se vidi datum upisa na studij ( samo kandidati koji su započeli studij u akademskoj godini 2013./2014. i nadalje)

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te je dužan osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta  uz prijavu priložiti i svu propisanu dokumentaciju  te  ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o   hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17, 98/19) dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze iz čl. 103. navedenog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidatinatječaja izričito su suglasni da Zavod za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije kao Voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN, br. 106/12 – pročišćeni tekst) i Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679.

Prijavom na natječaj – dajete privolu za obradu vaših osobnih podataka u svrhu provođenja postupka izbora kandidata za navedeno radno mjesto, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima smatra se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke ostvareno nakon stjecanja stručne spreme.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam (8) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Prijava na natječaj s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i s obveznom naznakom za koje radno mjesto se prijava podnosi, dostavlja se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, 31 000 Osijek, Josipa Huttlera 2, s naznakom: „Za natječaj za zapošljavanje – za radno mjesto medicinska sestra/tehničar u sanitetskom prijevozu“.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Do donošenja odluke o izboru kandidata natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni, bez obrazloženja. 

 

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji su podnijeli urednu zamolbu sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, po potrebi

a ovisno o broju prijavljenih kandidata, Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije zadržava pravo provesti testiranje/razgovor s kandidatima.

O načinu provođenja testiranja/razgovora, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se provesti testiranje, vremenu testiranja/razgovora, kandidati će biti obavješteni objavom na službenoj web-stranici Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

Ako kandidat koji  se prijavio na natječaj ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Sukladno čl.156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN.br.100/18), Zavod će po služenoj dužnosti pribaviti podatke iz kaznene evidencije za kaznena djela iz glave XVI. i XVII. Kaznenog zakona.

 

Izabrani kandidati  prije sklapanja Ugovora o radu pozvati će se da dostave Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koja su izabrani uz upozorenje da se nedostavljanje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti smatra odustankom od prijema u radni odnos budući je isto uvjet za prijem u radni odnos .

O rezultatima natječaja svi kandidati biti će obaviješteni u zakonskom roku putem službene web – stranice Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije.

Natječajna dokumentacija, odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon  isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s tim da svaki kandidat po isteku roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

                                    

 

   

PREUZMITE PDF

 

 

Kontakti

Osijek

Josipa Huttlera 2

Tel  +385 31 531 301

Fax +385 31 531 302

Email hitna.pomoc@zzhm-obz.hr