Javni natječaj za imenovanje Ravnatelja/ice Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

OSIJEK, JOSIPA HUTTLERA 2

 

UPRAVNO VIJEĆE                                                   

 

Klasa: 003-01/20-01/11

Ur. broj: 381-20/4

 

U Osijeku, 25. rujna 2020. g.

 

Na temelju članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18 i 125/19), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i članka 27. i 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije na svojoj 44. sjednici održanoj dana  21. rujna 2020. g. donijelo je odluku da se raspisuje

 

 

J A V N I    N AT J E Č A J

 

za imenovanje ravnatelja/ice Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske  županije

 

Za ravnatelja/icu  Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije može biti imenovana osoba koja  ispunjava slijedeće uvjete:

 

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i

  diplomski sveučilišni studij,

- najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

 

Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja na mandatno razdoblje od  četiri godine.

           

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • životopis,

  • dokaz o hrvatskom državljanstvu ,  u izvorniku ili preslici,

  • diplomu o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju, u izvorniku ili preslici,

  • elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu, ne stariji od dana objave ovog natječaja, u izvorniku ili preslici

  • dokaz o radnom iskustvu u struci ( npr. ugovor o radu, potvrda poslodavca ili slično),u izvorniku ili preslici,       

  • uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena

  • optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta presuda, ne starije od dana objave ovog natječaja, u izvorniku ili preslici.

  • uvjerenje nadležne Komore da protiv kandidata nije donesena konačna odluka disciplinskih  tijela Komore ( ukoliko je kandidat zdravstvenog usmjerenja), u izvorniku ili preslici.

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova ( N. N. broj 82/08 i 69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te je dužan osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta  uz prijavu priložiti i svu propisanu dokumentaciju  te  ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o   hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17, 98/19) dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze iz čl. 103. navedenog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidatinatječaja izričito su suglasni da Zavod za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije kao Voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (N.N. br. 106/12 – pročišćeni tekst) i Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679.

 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu provođenja postupka izbora kandidata , a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679.

 

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam (8) dana od dana objave natječaja u „Narodnim

novinama“.

 

Prijave na natječaj s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, 31 000  Osijek, Josipa Huttlera 2., s naznakom „ Javni natječaj za imenovanje  ravnatelja/ice - ne otvaraj“.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Upravno vijeće pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne izabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

 

UPRAVNO VIJEĆE

ZAVODA  ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO–BARANJSKE ŽUPANIJE 

 

  

PREUZMITE PDF

 

 

Kontakti

Osijek

Josipa Huttlera 2

Tel  +385 31 531 301

Fax +385 31 531 302

Email hitna.pomoc@zzhm-obz.hr