Statut

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Osijek, Josipa Huttlera 2

 

 

 

S T A T U T

ZAVODA ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

 

 

 

 

Osijek,  veljača , 2020. godine

Temeljem članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.), članka 84. stavka 1, podstavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“  br. 100/18. i 125/19.) i  članka 17. stavka 1. podstavka 1. i članka 32. stavak 1. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, na svojoj 35. sjednici održanoj dana  12. veljače 2020. godine donosi

 

 

S T A T U T

ZAVODA ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO – BARANJSKE ŽUPANIJE

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovaj Statut, sukladno zakonu i aktu o osnivanju uređuje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja tijela, te druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

 

Članak 2.

Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije je zdravstvena ustanova koja obavlja poslove iz okvira prava i dužnosti Osječko-baranjske županije na području hitne medicine i sanitetskog prijevoza.

 

Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku.

 

Članak 3.

Osnivač Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: Zavod) je Osječko-baranjska županija (u daljnjem tekstu: Osnivač), a prava i dužnosti Osnivača obavlja ovlašteno tijelo Osnivača.

 

II. NAZIV I SJEDIŠTE

 

Članak 4.

Zavod posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

 

Skraćeni naziv glasi: Zavod za hitnu medicinu OBŽ.

 

Članak 5.

Sjedište Zavoda je u Osijeku, na adresi: Josipa Huttlera 2.

 

O promjeni naziva i sjedišta Zavoda odlučuje Osnivač Zavoda.

 

 

III. DJELATNOST

 

Članak 6.

Zavod je zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost hitne medicine sukladno zakonu, a djelatnost sanitetskog prijevoza sukladno odluci Osnivača.  

 

Zavod u okviru zdravstvene djelatnosti iz stavka 1. obavlja sljedeće poslove:

-       provodi mjere hitne medicine na području Osječko-baranjske županije

-       vodi propisanu dokumentaciju i izvješća koja se dostavljaju Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu

-       osigurava suradnju u pružanju hitne medicine sa susjednim jedinicama područne (regionalne) samouprave

-       osigurava provođenje standarda operativnih postupaka, protokola rada i algoritama postupanja u djelatnosti hitne medicine

-       organizira i osigurava popunjavanje mreže timova na području Osječko-baranjske županije

-       osigurava provedbu utvrđenih standarda opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika donesenih od strane Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu

-       provodi standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz cestom, a standarde za hitni medicinski prijevoz zrakom i vodom provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu

-       popunjava i organizira timove za medicinski prijevoz cestom, zrakom i vodom

-       osigurava provedbu standarda kvalitete rada te predlaže Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu mjere potrebne za poboljšanje postojećih standarda kvalitete rada i opremljenosti

-       sudjeluje u planiranju i provedbi obrazovanja zdravstvenih radnika

-       provodi stručna i znanstvena istraživanja iz područja hitne medicine u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu

-       provodi edukaciju iz prve pomoći

-       prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine za Osječko-baranjsku županiju te ih prosljeđuje Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu

-       obavlja sanitetski prijevoz

-       planira, organizira i sudjeluje u obrazovanju stanovništva iz područja hitne medicine na svom području

-       surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi liječenja i dijagnostike bolesti

-       planira i sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu

-       osigurava hitnu medicinsku skrb na javnim priredbama i drugim oblicima okupljanja

-       obavlja i druge poslove iz područja hitne medicine za potrebe Osječko-baranjske županije i na zahtjev Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu

-       surađuje u izvanrednim prilikama sa svim žurnim službama i službama za spašavanje na području Osječko-baranjske županije

-       surađuje s Ministarstvom unutarnjih poslova i Ministarstvom obrane u obavljanju djelatnosti hitne medicine.

Djelatnost hitne medicine, sukladno odluci Osnivača, organizira se na temelju sklopljenog ugovora o funkcionalnoj integraciji koji sklapaju Zavod, bolnička zdravstvena ustanova koja ima objedinjeni hitni bolnički prijam i domovi zdravlja.

 

Zavod obavlja nastavu iz područja hitne medicine te može biti nastavna baza visokih učilišta zdravstvenog usmjerenja.

 

Djelatnost Zavoda može obuhvaćati i znanstveni rad, izvođenje nastave na temelju ugovora za potrebe nastavnih ustanova zdravstvenog usmjerenja te druge djelatnosti koje su u funkciji obavljanja osnovne djelatnosti.

 

Članak 7.

Djelatnost Zavoda upisuje su u sudski registar kod Trgovačkog suda u Osijeku.

 

Osim djelatnosti iz članka 6. ovog Statuta, Zavod obavlja i druge djelatnosti koje služe obavljanju registriranih djelatnosti, koje se u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnost upisanu u sudski registar (npr. kratka opservacija u ambulanti, hitne laboratorijske pretrage, usluge dežurstva na javnom skupu, osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi, održavanje i popravak vlastitih vozila itd.).

 

Članak 8.

Zavod može promijeniti ili proširiti djelatnosti o čemu odlučuje Osnivač Zavoda.

 

IV. ODGOVORNOST ZA OBVEZE

 

Članak 9.

Zavod odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.

 

Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Zavoda.

 

Gubitak u obavljanju djelatnosti pokriva Osnivač.

 

Promet novčanih sredstava Zavoda obavlja se preko jedinstvenog žiro-računa.

 

V. PEČAT

 

Članak 10.

Zavod u pravnom prometu koristi svoj pečat okruglog oblika, koji sadrži naziv i sjedište ustanove.

 

Pečat je okruglog oblika promjera 3,5 cm i u njemu je upisan pun naziv i sjedište Zavoda, velikim tiskanim slovima i to na slijedeći način:

 

- ZAVOD ZA HITNU MEDICINU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE nalazi se na obodu pečata i polazi iz podnožja u smjeru kazaljke na satu velikim tiskanim slovima,

- u sredini pečata nalazi se sjedište Zavoda a ispod sjedišta Zavoda nalazi se broj pečata.

Pečat se koristi u pravnom prometu u skladu sa Zakonom.

 

Organizacijski dijelovi Zavoda mogu imati svoje pečate na kojima je ispisan puni naziv Zavoda i naziv organizacijske jedinice.

 

Zavod  ima i štambilj četvrtastog oblika veličine 7x4 cm koji sadrži naziv, sjedište, urudžbeni broj Zavoda te prostor za upisivanje datuma primitka dopisa, klasifikacijske oznake, urudžbenog broja, organizacijske jedinice, broja priloga i vrijednosti.

 

Štambilj se koristi za evidentiranje podataka o zaprimanju dokumentacije.

 

Svaki pečat i štambilj imaju svoj broj, a odluku o broju pečata, naručivanju, evidenciji, zamjeni i korištenju, te o osobama odgovornim za njihovo čuvanje donosi ravnatelj.

 

VI. PRAVNI POLOŽAJ, ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

 

Članak 11.

Zavod je pravna osoba upisana u evidenciju ustanova Ministarstva zdravstva i u sudski registar, čijim upisom stječe pravnu osobnost.

 

Članak 12.

Zavod predstavlja i zastupa ravnatelj.

 

Ravnatelj Zavoda poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Zavoda, zastupa Zavod u svim postupcima pred sudovima i ovlaštenim javnopravnim tijelima, a uz prethodnu odluku Upravnog vijeća, odnosno Osnivača ima ovlast zaključiti sljedeće ugovore:

 

-       s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje o pružanju zdravstvene zaštite,

-       o nabavi i prodaji osnovnih sredstava čija pojedinačna vrijednost prelazi 100.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost,

-       o godišnjoj nabavi roba i usluga čija pojedinačna vrijednost prelazi 100.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost,

-       o izvođenju investicijskih radova, investicijskog i tekućeg održavanja čija pojedinačna vrijednost prelazi 100.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost,

-       o zakupu poslovnog prostora,

-       s osiguravajućim društvima.

 

Članak 13.

Ravnatelj Zavoda može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Zavod u pravnom prometu. Punomoć može dati samo u granicama svojih ovlasti a daje se sukladno odredbama zakona kojima se uređuju obvezni odnosi.

 

VII. UNUTARNJI USTROJ

 

Članak 14.

Ustrojstvo Zavoda čine ustrojbene jedinice unutar kojih se formiraju niži ustrojbeni oblici.

Članak 15.

U skladu s potrebama procesa rada u Zavodu se organiziraju sljedeće ustrojbene jedinice:

1.     RAVNATELJSTVO

2.     MEDICINSKA SLUŽBA

3.     ZNANSTVENO – NASTAVNI CENTAR

4.     TEHNIČKA SLUŽBA

5.     SLUŽBA PRAVNIH, KADROVSKIH I OPĆIH POSLOVA

6.     FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA

 

Za obavljanje svoje djelatnosti Zavod ima Ispostave na području Osječko-baranjske županije i to sljedećeg naziva:

 

-       Ispostava Osijek

-       Ispostava Đakovo

-       Ispostava Beli Manastir

-       Ispostava Valpovo

-       Ispostava Našice

-       Ispostava Donji Miholjac

 

Ispostava nije pravna osoba. Njezinom djelatnošću i poslovanjem prava i obveze stječe Zavod.

 

Unutarnja organizacija Zavoda detaljnije se uređuje posebnim pravilnikom, a posebno djelokrug, nazivi ustrojstvenih jedinica, odgovornost u vezi s njihovim upravljanjem i radom, nazivi i opisi radnih mjesta, posebni uvjeti za obavljanje poslova, kao i druga pitanja značajna za obavljanje poslova u Zavodu.

 

VIII. TIJELA  ZAVODA

 

Članak 16.

Tijela Zavoda su:

 

1.     Upravno vijeće

2.     Ravnatelj

3.     Zamjenik ravnatelja i pomoćnici ravnatelja

4.     Stručno vijeće

5.     Stručni kolegij

6.     Etičko povjerenstvo

7.     Povjerenstvo za lijekove

8.     Povjerenstvo za kvalitetu

 

1. UPRAVNO VIJEĆE

 

Članak 17.

Upravno vijeće upravlja Zavodom.

 

Upravno vijeće ima pet članova i čine ga predstavnici:

-       Osnivača (predsjednik i dva člana) i

-       radnika Zavoda (dva člana).

 

Predstavnike osnivača iz stavka 2. alineje 1. imenuje i razrješuje Osnivač.

 

Predstavnici radnika Zavoda imenuju se na način da jednog člana imenuje Stručno vijeće Zavoda iz redova radnika ustanove sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim studijem, a jednog člana imenuje Radničko vijeće Zavoda.

 

Članovi Upravnog vijeća moraju imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski studij, osim člana Upravnog vijeća kojeg imenuje Radničko vijeće Zavoda.

 

Članak 18.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

 

Visinu naknade za rad članova Upravnog vijeća utvrđuje ministar nadležan za zdravstvo, a isplaćuje se iz sredstava Zavoda.

 

Članak 19.

Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove:

 

1. Donosi:

-       Statut uz suglasnost Osnivača,

-       Poslovnik o radu Upravnog vijeća,

-       opće akte Zavoda,

-       program rada i razvoja,

-       financijski plan i završni račun,

-       odluke u drugom stupnju u predmetima u kojima se odlučuje o pojedinačnim pravima radnika,

-       analizu financijskog poslovanja Zavoda najmanje jedanput mjesečno i u slučaju gubitka u poslovanju bez odgađanja obavještava Osnivača,

-       i druge odluke kada je to određeno zakonskim propisima.

 

2. Odlučuje:

-       o raspodjeli dobiti,

-       o zaduživanju kreditom, stjecanju, opterećivanju i otuđivanju imovine Zavoda, osim nekretnina, čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 100.000,00 kn do 700.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost.

 

3. Odlučuje uz suglasnost Osnivača:

-       o zaduživanju kreditom, stjecanju, opterećivanju i otuđivanju imovine Zavoda čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos od 700.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost,

-       o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina.

 

4. Predlaže:

-       Osnivaču promjenu ili proširenje djelatnosti,

-       Osnivaču i ravnatelju rješenja pojedinih pitanja značajna za organizaciju rada i poslovanja Zavoda.

 

5. Nadzire:

-       izvršenje programa rada i plan razvoja Zavoda.

 

6. Imenuje i razrješuje:

-       ravnatelja Zavoda,

-       zamjenika ravnatelja,

-       članove povjerenstava propisanih Zakonom, ovim Statutom i općim aktima Zavoda.

 

7. Ovlašćuje:

-       ravnatelja da nastupa kao druga ugovorna strana pri sklapanju ugovora sa Hrvatskim zavodom  za zdravstveno osiguranje.

 

Osim poslova iz stavka 1. točke 1.- 7. ovog članka, Upravno vijeće obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima.

 

Članak 20.

Upravno vijeće obavlja poslove  iz svoje nadležnosti na sjednicama.

 

Upravno vijeće odluke donosi natpolovičnom većinom ukupnog broja članova.

 

Rad Upravnog vijeća pobliže se uređuje Poslovnikom o radu Upravnog vijeća.

 

Članak 21.

Predsjednik Upravnog vijeća saziva sjednice Upravnog vijeća prema potrebi, a dužan je sazvati sjednicu u roku od tri dana kada to zatraže:

 

-       ravnatelj,

-       tri člana Upravnog vijeća,

-       Osnivač.

 

2. RAVNATELJ

Članak 22.

Ravnatelj organizira i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa Zavod.

Ravnatelj je odgovoran za zakonitost i stručnost rada Zavoda.

 

Članak 23.

Ravnatelj u vođenju Zavoda:

 

-       organizira i vodi poslovanje Zavoda,

-       predstavlja i zastupa Zavod,

-       zaključuje ugovore,

-       poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Zavoda,

-       zastupa Zavod u svim postupcima pred sudovima i ovlaštenim javnopravnim tijelima,

-       donosi odluke u svezi s poslovanjem Zavoda za koje, osim Statutom, nije utvrđena nadležnost drugog tijela,

-       donosi odluku o zaduživanju kreditom, stjecanju, opterećivanju i otuđivanju imovine Zavoda, osim nekretnina, čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 100.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost,

-       predlaže osnove poslovne politike, programa rada i plan razvoja,

-       provodi odluke Upravnog vijeća,

-       podnosi Upravnom vijeću pisano izvješće o cjelokupnom poslovanju Zavoda jednom tromjesečno,

-       donosi odluke u svezi sa zapošljavanjem, zasnivanjem i prestankom radnog odnosa, te pravima radnika iz radnog odnosa, sukladno zakonu i posebnim propisima,

-       određuje raspored radnika,

-       donosi odluke o pojedinačnim pravima radnika u slučajevima utvrđenim odredbama zakona i općih akata Zavoda,

-       provodi postupak i donosi mjere u slučajevima povrede radnih obveza radnika Zavoda u skladu s odredbama zakona i općih akata Zavoda,

-       odobrava službena putovanja u zemlji i inozemstvu,

-       odobrava stručna usavršavanja i obrazovanja na prijedlog Stručnog vijeća,

-       imenuje i razrješava pomoćnike ravnatelja i voditelje organizacijskih jedinica,

-       imenuje povjerenstva propisana posebnim propisima,

-       imenuje povjerenstva za posebne slučajeve kao pomoć za rješavanje pojedinih pitanja iz područja djelatnosti Zavoda,

-       obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima,

-       sudjeluje u radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja.

 

Članak 24.

Ravnatelj može povjeriti obavljanje određenih poslova zamjeniku, pomoćnicima ravnatelja ili voditeljima organizacijskih jedinica.

 

Članak 25.

Ravnatelj može imenovati radne, odnosno stručne skupine za izradu elaborata, analiza, prijedloga, stručnih mišljenja, neophodnih za ostvarivanje poslovodne funkcije, odnosno za odlučivanje Upravnog vijeća o određenim pitanjima.  

Članak 26.

Za ravnatelja Zavoda može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

-       završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,

-       najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Mandat ravnatelja traje četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

 

Ako ravnatelj Zavoda nema završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij zdravstvenog usmjerenja, njegov zamjenik mora biti osoba sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem zdravstvenog usmjerenja s najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

 

Članak 27.

Ravnatelj Zavoda imenuje se na temelju javnog natječaja.

 

Članak 28.

Natječaj za imenovanje ravnatelja objavljuje se na mrežnim stranicama Zavoda i u „Narodnim novinama“.

           

U natječaju se objavljuju sljedeći podaci:

 

-       uvjeti za imenovanje ravnatelja propisani ovim Statutom,

-       vrijeme za koje se ravnatelj imenuje,

-       rok za podnošenje prijave kandidata,

-       rok u kojem će prijavljeni kandidati biti obaviješteni o rezultatu natječaja.

      -     i drugi uvjeti sukladno zakonu i posebnim propisima.

 

Članak 29.

Ako se na raspisani javni natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj za imenovanje ravnatelja će se ponoviti.

 

Članak 30.

Do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, ali najdulje do godinu dana.

Vršitelj dužnosti ima sva prava i dužnosti ravnatelja.

 

Članak 31.

Odluku o raspisivanju natječaja donosi Upravno vijeće.

Odluka o raspisivanju javnog natječaja donosi se najkasnije tri mjeseca prije isteka tekućeg mandata ravnatelja.

Ravnatelja imenuje i razrješuje Upravno vijeće na način propisan zakonom.

 

Članak 32.

Ravnatelj može biti razriješen prije isteka mandata na koji je imenovan.

 

Upravno vijeće je dužno razriješiti ravnatelja i prije isteka mandata na koji je imenovan ako:

 

-       ravnatelj to osobno zahtjeva u skladu s ugovorom o radu,

-       nastane neki od razloga koji po posebnim propisima ili općim propisima o radu dovode do prestanka radnog odnosa,

-       ne izvršava ugovorne obveze prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje,

-       ne provodi program rada i razvoja Zavoda koji je donijelo Upravno vijeće,

-       ako u obavljanju djelatnosti Zavoda nastane gubitak koji pokriva Osnivač sukladno zakonu, osim u slučaju gubitka zbog kašnjenja u dinamici ostvarivanja planiranih prihoda,

-       u svojem radu krši propise i opće akte Zavoda ili neopravdano ne izvršava odluke Upravnog vijeća ili postupa u suprotnosti s njima,

-       svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Zavodu veću štetu, zanemaruje ili nemarno obavlja svoju dužnost tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti Zavoda,

-       ako je nalazom zdravstvene inspekcije ustanovljena povreda propisa i općih akata Zavoda ili nepravilnost u radu ravnatelja.

 

Ako Upravno vijeće ne razriješi ravnatelja iz razloga propisanih u stavku 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana saznanja za neki od razloga, rješenje o razrješenju ravnatelja donosi ministar nadležan za zdravstvo.

 

Protiv rješenja iz stavka 3. ovog članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

 

Upravno vijeće mora prije donošenja odluke o razrješenju obavijestiti ravnatelja o razlozima za razrješenje i dati mu mogućnost da se o njima pisano izjasni.

U slučaju razrješenja ravnatelja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a Upravno vijeće dužno je raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.

 

3. ZAMJENIK RAVNATELJA I POMOĆNICI RAVNATELJA

 

Članak 33.

Ravnatelja Zavoda u slučaju njegove nenazočnosti, sa svim ovlastima i odgovornostima u obavljanju njegovih poslova zamjenjuje zamjenik ravnatelja Zavoda.

 

Zamjenika ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vijeće Zavoda na prijedlog ravnatelja.

 

Mandat zamjenika ravnatelja traje 4 godine.

 

Poslovi zamjenika ravnatelja utvrđuju se općim aktom Zavoda.

 

Članak 34.

Upravno vijeće dužno je razriješiti zamjenika ravnatelja i prije isteka mandata na koji je imenovan iz razloga navedenih u članku 32. stavak 2. ovog Statuta.

 

Članak 35.

Ravnatelju u njegovom radu pomažu pomoćnici ravnatelja.

 

Poslovi pomoćnika i uvjeti koje moraju ispunjavati pomoćnici ravnatelja utvrđuju se općim aktom Zavoda.

 

Ravnatelj Zavoda može imati pomoćnika za pravne poslove, pomoćnika za financijsko poslovanje, pomoćnika za sestrinstvo – glavnu sestru zdravstvene ustanove te pomoćnika za kvalitetu sukladno zakonu kojim se uređuje kvaliteta zdravstvene zaštite.

 

Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ravnatelj Zavoda, uz prethodnu suglasnost ministra, može imenovati pomoćnika za određeno područje obavljanja stručne i znanstvene djelatnosti.

 

Pomoćnike ravnatelja Zavoda imenuje i razrješuje ravnatelj posebnom odlukom.

 

4. STRUČNO VIJEĆE

 

Članak 36.

Stručno vijeće Zavoda imenuje ravnatelj i čine ga najmanje voditelji ustrojbenih jedinica Zavoda.

 

Predsjednika Stručnog vijeća imenuje ravnatelj iz redova članova Stručnog vijeća.

 

U radu Stručnog vijeća mogu sudjelovati i zdravstveni suradnici.

 

Stručno vijeće ima neparan broj članova.

 

Ravnatelj ne može biti predsjednik niti član Stručnog vijeća.

Mandat članova Stručnog vijeća traje četiri godine.   

 

Stručno vijeće sastaje se najmanje jedanput u 30 dana.

 

Članak 37.

Predsjednik Stručnog vijeća obavlja sljedeće poslove:

      -     priprema i saziva sjednicu Stručnog vijeća,

      -     utvrđuje prijedlog dnevnog reda sjednice,

      -     rukovodi sjednicom,

      -     organizira vođenje zapisnika o radu Stručnog vijeća,

      -     saziva sjednicu Stručnog vijeća prema potrebu, a najmanje jedanput u 30 dana.

 

Članak 38.

Stručno vijeće Zavoda obavlja sljedeće poslove:

-       raspravlja i odlučuje o pitanjima iz područja stručnog rada ustanove,

-       predlaže stručna rješenja u sklopu djelatnosti ustanove,

-       predlaže stručne temelje za program rada i razvoja ustanove,

-       predlaže mjere za unapređivanje kvalitete rada u ustanovi,

-       daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge glede organizacije rada i uvjeta za razvoj zdravstvene djelatnosti ustanove,

-       predlaže ravnatelju i Upravnom vijeću usklađenje stručnog rada ustanove s financijskim mogućnostima,

-       predlaže specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika te stručno usavršavanje iz područja uže specijalnosti zdravstvenih radnika za potrebe ustanove,

-       predlaže Upravnom vijeću obavljanje poslova zdravstvenih radnika izvan punog radnog vremena u slučajevima od posebnog interesa za građane i rad ustanove,

-       skrbi o provedbi unutarnjeg nadzora nad stručnim radom zdravstvenih radnika ustanove,

-       donosi Poslovnik o radu Stručnog vijeća.

 

5. STRUČNI KOLEGIJ

                       

Članak 39.

U Medicinskoj službi osniva se Stručni kolegij.

 

Stručni kolegij razmatra pitanja iz područja stručnog rada ustrojbene jedinice.

 

Članove Stručnog kolegija ustrojbene jedinice sačinjavaju liječnici  i medicinske sestre/tehničari ustrojbene jedinice.

Voditelj ustrojbene jedinice ujedno je i voditelj Stručnog kolegija.

 

Ravnatelj u Stručni kolegij može imenovati i druge zaposlenike ustanove važne za obavljanje djelatnosti Ustanovom.

 

Mandat članova Stručnog kolegija traje četiri godine, a nakon isteka mandata ista osoba može biti ponovno imenovana.

 

Ravnatelj sudjeluje u radu Stručnog kolegija.

 

Članak 40.

Stručni kolegij obavlja slijedeće poslove:

 

-       razmatra stručna pitanja iz područja djelatnosti ustanove te zauzima mišljenje i daje prijedloge o načinu njihovog rješavanja,

-       razmatra i predlaže Stručnom vijeću potrebu stručne opravdanosti uvođenja novih dijagnostičkih i terapijskih postupaka,

-       razmatra i druga pitanja u svrhu unapređivanja rada organizacijske jedinice.

 

Stručni kolegij sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

 

6. ETIČKO POVJERENSTVO

 

Članak 41.

Etičko povjerenstvo je tijelo koje osigurava obavljanje djelatnosti Zavoda na načelima medicinske etike i deontologije.

 

Etičko povjerenstvo ima 5 članova, od toga najmanje 40% članova suprotnog spola, s time da su tri člana iz reda radnika Zavoda (dva liječnika i medicinski tehničar), jedan član nije radnik Zavoda, a jedan član je predstavnik nemedicinske struke.

 

Upravno vijeće imenuje predsjednika, članove i zamjenike članova Etičkog povjerenstva.

 

Članove Etičkog povjerenstva koji su radnici Zavoda i njihove zamjenike predlaže Stručno vijeće, a člana koji nije radnik Zavoda predlaže ravnatelj.

 

 

Članak 42.

Etičko povjerenstvo obavlja slijedeće poslove:

 

-       prati primjenu etičkih i deontoloških načela zdravstvene struke u obavljanju djelatnosti Zavoda,

-       odobrava znanstvena istraživanja u Zavodu,

-       nadzire uzimanje dijelova ljudskog tijela nakon obdukcije u medicinske i znanstveno-nastavne svrhe,

-       rješava i druga etička pitanja u obavljanju djelatnosti Zavoda.

 

Etičko povjerenstvo donosi Poslovnik o svom radu.

 

Upravno vijeće može razriješiti člana Etičkog povjerenstva ako on to sam zatraži, odnosno ako ne ispunjava obvezu člana ili svojim ponašanjem povrijedi ugled i dužnost koju obnaša.

 

7. POVJERENSTVO ZA LIJEKOVE

                                                           

Članak 43.

Povjerenstvo za lijekove je tijelo koje osigurava provedbu svih aktivnosti vezanih za primjenu lijekova i medicinskih proizvoda u Zavodu.

 

Povjerenstvo za lijekove imenuje, na prijedlog ravnatelja Upravno vijeće i čini ga pet članova:

-       četiri specijalista medicine ili doktora medicine

-       jedan specijalist farmacije ili magistar farmacije.

 

Mandat Povjerenstva za lijekove traje četiri godine.

 

Povjerenstvo za lijekove obavlja sljedeće poslove:

-       prati ispitivanja lijekova i medicinskih proizvoda u zdravstvenoj ustanovi,

-       dostavlja upravnom vijeću i ravnatelju zdravstvene ustanove godišnje financijsko izvješće o kliničkim ispitivanjima lijekova i medicinskih proizvoda koja se provode u zdravstvenoj ustanovi,

-       koordinira aktivnosti vezano uz prijave nuspojava lijekova i medicinskih proizvoda nadležnom tijelu,

-       procjenjuje opravdanost korištenja lijekova s liste posebno skupih lijekova Zavoda, sukladno smjernicama Zavoda, a na prijedlog doktora medicine specijalista,

-       dostavlja upravnom vijeću i ravnatelju zdravstvene ustanove tromjesečno financijsko izvješće o potrošnji lijekova s liste posebno skupih lijekova Zavoda,

-       procjenjuje opravdanost korištenja lijekova koji nisu utvrđeni listom lijekova Zavoda ili kada osigurana osoba Zavoda ne ispunjava smjernice za primjenu lijeka utvrđene listom lijekova Zavoda u okviru indikacija odobrenih registracijskim statusom lijeka u Republici Hrvatskoj te odobrava njihovu primjenu na prijedlog doktora medicine specijalista,

-       prati rezistenciju antimikrobnih lijekova u zdravstvenoj ustanovi i donosi smjernice za primjenu rezervnih antibiotika,

-       prati potrošnju lijekova i medicinskih proizvoda te predlaže i prati provedbu mjera za racionalnu uporabu lijekova i medicinskih proizvoda u zdravstvenoj ustanovi.

8. POVJERENSTVO ZA KVALITETU

                       

Članak 44.

Povjerenstvo za kvalitetu je tijelo koje osigurava kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite te osigurava provođenje propisa s područja kvalitete zdravstvene zaštite.

 

Povjerenstvo za kvalitetu čini pet članova i imenuje ga Upravno vijeće  Zavoda.

Mandat Povjerenstva za kvalitetu traje četiri godine.

 

Povjerenstvo za kvalitetu donosi Poslovnik o svom radu.

 

Povjerenstvo za kvalitetu obavlja sljedeće poslove:

-       vodi registar Zavoda o umrlim pacijentima,

-       vodi registar Zavoda o neželjenim ishodima liječenja sukladno općim aktima Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu,

-       provodi kontrolu kvalitete medicinske dokumentacije Zavoda.

 

Povjerenstvo za kvalitetu obvezno je ravnatelju tromjesečno podnositi izvješće o svome radu.

 

IX. SREDSTVA ZA RAD I IMOVINA

 

Članak 45.

Imovinu Zavoda čine sredstva za rad pribavljena od Osnivača ustanove, sredstva stečena pružanjem uslugai sredstva pribavljena iz drugih izvora.

 

Sredstva za rad i poslovanje Zavod stječe:

 

-       ugovaranjem i naplatom naknada za pružene zdravstvene usluge osiguranicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,

-       ugovaranjem i naplatom naknada za zdravstvene usluge pružene osiguranicima dobrovoljnih osiguratelja,

-       naplatom naknade za zdravstvene usluge koje nisu obuhvaćene ugovorima sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i dobrovoljnih osiguratelja, a Zavod ih je pružio građanima,

-       naplatom naknada za zdravstvene usluge pružene građanima koji nisu zdravstveno osigurani,

-       ugovaranjem i naplatom naknade za usluge pružene drugim zdravstvenim ustanovama, ostalim ustanovama, tvrtkama i drugim pravnim osobama,

-       naplatom naknade za pružene usluge dežurstva na priredbama, sportskim manifestacijama i drugim masovnim okupljanjima i javnim skupovima,

-       naplatom naknade za pružene usluge edukacije,

-       darovima od fizičkih i pravnih osoba,

-       iz zakupnine,

-       sudjelovanjem korisnika zdravstvene zaštite u pokriću dijela ili ukupnih troškova zdravstvene zaštite,

-       iz sredstava proračuna Republike Hrvatske, regionalne i lokalne samouprave,

-       iz ostalih izvanrednih izvora sukladno knjigovodstvenim propisima,

-       iz drugih izvora.

 

Osnivač Zavoda osigurava sredstva za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje prostora, medicinske i nemedicinske opreme, prijevoznih sredstava te informatizaciju zdravstvene djelatnosti Zavoda.

Članak 46.

Naknada za zdravstvene usluge pružene osiguranicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, ugovara se i obračunava primjenom cijena koje utvrđuje nadležno tijelo Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, sukladno odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Naknada za zdravstvene usluge pružene osiguranicima dobrovoljnih osiguratelja, obračunava se primjenom ugovorenih cijena.

Članak 47.

Naknada za zdravstvene usluge koje nisu obuhvaćene ugovorima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i dobrovoljnih osiguratelja, kao i naknade za usluge pružene građanima koji nisu zdravstveno osigurani, obračunava se primjenom cijena zdravstvenih usluga koje utvrđuje Upravno vijeće Zavoda.

Članak 48.

Naknada za usluge pružene drugim zdravstvenim ustanovama, ostalim ustanovama, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama obračunava se kako slijedi:

-       za usluge koje su obuhvaćene ugovorima primjenom cijena iz cjenika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, odnosno primjenom cijena koje utvrđuje Upravno vijeće Zavoda,

-       za usluge koje nisu obuhvaćene ugovorima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, primjenom cijena koje utvrđuje Upravno vijeće Zavoda.

 

Članak 49.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Zavod ostvari višak prihoda (u daljnjem tekstu: dobit), ta se dobit upotrebljava prvenstveno za obavljanje i razvoj djelatnosti Zavoda upisane u sudski registar i za unapređenje rada, o čemu odlučuje Upravno vijeće uz suglasnost Osnivača.

 

Osnivač može odlučiti da se ostvarena dobit Zavoda upotrijebi za razvoj i obavljanje djelatnosti druge zdravstvene ustanove kojoj je Osnivač.

 

X. AKTI ZAVODA

 

Članak 50.

Temeljni akt Zavoda je Statut.

 

Statut i njegove izmjene i dopune donosi Upravno vijeće uz suglasnost Osnivača.

 

Upravno vijeće donosi i druge opće akte Zavoda.

 

Ostali opći akti Zavoda su pravilnici, poslovnici i odluke kojima se utvrđuju pojedina pitanja iz djelatnosti ustanove.

 

Statut i drugi opći akti Zavoda stupaju na snagu u pravilu osmog dana od objave, a najranije dan nakon dana objave na oglasnoj ploči Zavoda.

 

Zavod je dužan akt o osnivanju, Statut te druge opće akte koji uređuju obavljanje djelatnosti objaviti na svojim mrežnim stranicama, na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku.

 

Članak 51.

Na prijedlog ravnatelja Upravno vijeće donosi sljedeće pravilnike:

-       Pravilnik o radu,

-       Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,

-       Pravilnik o zaštiti na radu i zaštiti od požara.

 

Osim pravilnika iz stavka 1. ovog članka Upravno vijeće donosi i druge pravilnike nužne za reguliranje određene materije koja je propisana posebnim propisima.

 

Članak 52.

Ravnatelj donosi sljedeće akte:

-       Pravilnik o kućnom redu,

-       Pravilnik o unutarnjem nadzoru nad stručnim radom,

-       Pravilnik o primanju zdravstvenih radnika na pripravnički staž,

-       Pravilnik o čuvanju, korištenju, odabiranju i izlučivanju arhivske i registraturne građe.

      -     i druge opće akte sukladno zakonu.

 

Članak 53.

Poslovnici su akti pojedinog tijela Zavoda koji uređuju način rada i funkcioniranja tog tijela i donose ih ta tijela.

Članak 54.

Inicijativu za donošenje izmjena i dopuna Statuta i drugih općih akata pokreće Ravnatelj, Upravno vijeće i/ili Stručno vijeće Zavoda.

 

Izmjene i dopune ovog Statuta i drugih općih akata donose se na isti način i po istom postupku koji vrijedi za njihovo donošenje.

 

XI. NADZOR

                                               

Članak 55.

Zavod je dužan organizirati i provoditi nadzor nad radom organizacijskih jedinica i zdravstvenih radnika.

 

Za stručni rad pojedinih organizacijskih jedinica u Zavodu odgovorni su voditelji tih jedinica i ravnatelj.

Članak 56.

Unutarnji nadzor, način obavljanja, dinamika i izvješćivanje obavlja se na temelju Pravilnika o unutarnjem nadzoru nad stručnim radom i godišnjeg Plana i programa provedbe unutarnjeg nadzora.

 

XII. JAVNOST RADA

 

Članak 57.

Rad Zavoda je javan.

 

Zavod je dužan pravodobno i istinito obavještavati  javnost o organizaciji rada Zavoda, uvjetima i načinu pružanja zdravstvenih usluga i obavljanju poslova iz svoje nadležnosti.

 

Zavod je dužan na svojim mrežnim stranicama objaviti podatke o uvjetima i načinu pružanja usluga i obavljanju poslova iz svoje djelatnosti.

 

Članak 58.

Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju o zdravstvenim djelatnostima Zavoda, sredstvima javnog priopćavanja može dati samo ravnatelj ili osoba koju on ovlasti.

 

Zavod će uskratiti davanje informacija, odnosno uvid u dokumentaciju samo u skladu s propisima o zaštiti tajnosti podataka i zaštiti osobnih podataka.

 

XIII. POSLOVNA I PROFESINALNA TAJNA

 

Članak 59.

Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi priopćavanje ili davanje na uvid neovlaštenim osobama bilo protivno poslovanju Zavoda ili štetilo njezinom poslovnom ugledu, odnosno interesu i ugledu zaposlenih.

 

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi radnici koji bilo na koji način saznaju za ispravu ili podatak koji smatraju poslovnom tajnom.

 

Poslovnom tajnom smatraju se:

-       dokumenti koje ravnatelj ili Upravno vijeće proglasi poslovnom tajnom,

-       podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive priopći Zavodu,

-       mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti,

-       dokumenti koji se odnose na obranu,

-       plan fizičko – tehničke zaštite radnika i imovine Zavoda,

-       druge isprave i podaci čije bi priopćavanje drugoj osobi bilo protivno interesu Zavoda i Osnivača.

Članka 60.

Isprave i podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu drugim osobama mogu priopćiti samo ravnatelj ili osoba koja ima ovlasti.

 

Povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne predstavlja težu povredu ugovora o radu.

 

Članak 61.

Zdravstveni radnici dužni su čuvati kao profesionalnu tajnu sve što znaju o zdravstvenom stanju pacijenta.

Na čuvanje profesionalne tajne obvezni su i drugi radnici u zdravstvu koji za nju saznaju u obavljanju svojih dužnosti, te studenti i učenici zdravstvenih usmjerenja.

 

Na čuvanje profesionalne tajne obvezne su i druge osobe koje  u obavljanju svojih dužnosti dođu do podataka o zdravstvenom stanju pacijenta.

 

Povreda čuvanja profesionalne tajne predstavlja težu povredu ugovora o radu.

 

XIV. STATUSNE PROMJENE

 

Članak 62.

Odluku o statusnim promjenama Zavoda donosi Osnivač.

 

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 63.

Nakon dobivanja suglasnosti Osječko-baranjske županije, ovaj Statut se objavljuje na oglasnoj ploči Zavoda i stupa na snagu osmog dana nakon dana objave na oglasnoj ploči Zavoda.

 

Članak 64.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije od 29. 11. 2004. godine te sve njegove izmjene i dopune od 13. 11. 2006. godine, 08. 06. 2010. godine, 11. 11. 2011. godine,  02. 02. 2012. godine i 10. 07. 2012. godine.      

           

 

 

 

U Osijeku,  12. veljače 2020. godine

 

KLASA: 003-01/20-01/02

URBROJ: 381-20/4

 

Osječko-baranjska županije dala je suglasnost na ovaj Statut Zaključkom o davanju suglasnosti (KLASA:510-10/19-01/9, URBROJ:2158/1-01-01-20-8, od dana 27.2.2020. godine).

 

Potvrđuje se da je ovaj Statut objavljen na oglasnoj ploči Zavoda dana 23.3.2020. godine te da je stupio na snagu dana31.3.2020. godine.

 

 

   

                                               

Kontakti

Osijek

Josipa Huttlera 2

Tel  +385 31 531 301

Fax +385 31 531 302

Email hitna.pomoc@zzhm-obz.hr